شماره تماس: ۰۳۱-۴۲۲۷۴۳۵۸

استخدام مترجم

    لازم به تذکر است برای ترجمه به جز زبانهای انگلیسی و فارسی باید مدرک مترجمی زبان مربوطه را داشته باشید و یا بومی باشید و نکته اینکه در این سایت تنها ترجمه این زبانها به فارسی و یا ترجمه فارسی به این زبانها صورت می گیرد.
    لازم به تذکر است که برای زمینه باید یا مدرک آن رشته را داشته باشید و یا سابقه کار در آن رشته را داشته باشید و رزومه یا مدرک مورد نظر را پس از پذیرش برای ما ارسال (ایمیل) نمایید.

پس از ثبت نام فایلی با توجه به زمینه و رشته انتخابی شما ارسال میگردد، در صورت پذیرش پس از ارسال مدارک شما رسما مترجم سایت ترجمه آوا خواهید بود. موفق باشید.

استخدام مترجم آنلاین ، استخدام مترجم ارزان ، استخدام مترجم تخصصی ، استخدام مترجم فوری ، استخدام آنلاین مترجم ، استخدام ارزان مترجم ، استخدام تخصصی مترجم ، استخدام فوری مترجم ، استخدام مترجم مقاله ، استخدام مترجم فیلم ، مترجم سایت ترجمه ، مترجم سایت آنلاین ، مترجم سایت ترجمه