شماره تماس: ۰۳۱-۴۲۲۷۴۳۵۸

برآورد هزینه


ترجمه فیلم ترجمه کتاب ترجمه مقاله ترجمه متن

مشتری عزیز برای زبان مبدا فارسی تنها گزینه طلایی قابل انتخاب است

تعداد کلمات:توجه: تعدادی از زمینه ها (رشته ها) دارای ضریب سختی رشته می باشند و در محاسبه قیمت آن ضریب لحاظ شده است که عبارتند از : رشته پزشکی (1.25) ، معماری (1.25) ، نفت و گاز و پتروشیمی (1.25) ، اسناد تجاری (1.4) ، مهندسی پزشکی (1.25) ، ادبیات و زبان شناسی (1.5) ، فقه و علوم اسلامی (1.5) ، فلسفه (1.4) ، حقوق (1.4) و علوم سیاسی (1.2)